Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
V košíku máte 0 0 položek
Máte prázdný košík.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecné

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností ELKOMA - CZ s.r.o., se sídlem Rašínova 467, Zlín 760 01, IČO: 262 59 575, dále jen "prodávající", na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen "kupující spotřebitel"), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen "kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti "kupujícího spotřebitele" a práva a povinnosti "kupujícího podnikatele". Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako "kupující".

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen "ObčZ"), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen "ObchZ") a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

Kupující má možnost nahlédnout do svých odeslaných objednávek ve svém profilu v internetovém obchodě, kde také může opravovat a měnit údaje zadané při registraci.

Internetový obchod je provozován ve více jazycích. Změna jazyka se provádí kliknutím na zvolenou vlaječku v pravém sloupci. V případě, že vlajky nejsou zobrazeny, je přístupná pouze verze v českém jazyce.

2. Cena zboží, vyobrazení

Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající, ceny jsou dostupné v internetovém obchodě prodávajícího u každého výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, zejména pokud zjistí špatně zadanou cenu (překlep), do 48h od objednání zboží o tomto musí informovat také kupujícího. Dále si prodávající vyhrazuje právo na možné odlišnosti mezi vyobrazením výrobku na internetu a dodaným výrobkem, popř. i odlišnost v balení.

3. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 ObčZ. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 ObčZ. Kupní smlouvu mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě úplného zrušení objednávky, již potvrzené prodávajícím, kupujícím, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba zavázána z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 13 ObchZ. Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními úkony mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem musí obsahovat náležitosti kladené obchodní listiny § 13a ObchZ.

4. Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

5. Dodací lhůty

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto k dodání do dvou až deseti pracovních dní po potvrzení objednávky prodávajícím, případně je jiný termín dodání uveden u nabízeného zboží jak na internetových stránkách prodávajícího, či případné jiné nabídce, případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není ve smyslu předchozí věty či smluvními stranami stanoven termín dodání zboží, platí v tomto případě všeobecné dodací lhůty prodávajícího. Před dodáním zboží bude kupující vždy kontaktován prodávajícím a bude mu sdělen konkrétní termín dodání zboží dle podmínek výše uvedených. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího.

6. Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.

7. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit platební kartou on-line přes platební terminál nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího nebo v hotovosti (či platební kartou) při osobním odběru zboží.

8. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy všeobecně Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným (viz. ujednání 2. Ceníky a ceny zboží), dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění nebo dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

9. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník (spotřebitel) právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu, a to dle zákona č. 367/2000Sb. (Obč.zákoník), paragraf 53 odst. 7 (právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění). Lhůta 14 dnů začíná dnem doručení. Den doručení je tedy prvním dnem 14-denní lhůty. Zákazník musí během této lhůty o vrácení zboží dodavatele informovat (telefonicky nebo nejlépe písemně). Tato možnost se nevztahuje na zboží zakoupené dle obchodního zákoníku (tedy zboží zakoupené za účelem podnikání). Vztahuje se pouze na případy, kdy spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Zboží musí být nepoužité, zabalené v originálním obalu, nepoškozené, vhodné pro další prodej. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství. Zásilku vráceného zboží je třeba odeslat na vlastní náklady a to do 14 dnů od doručení přepravní službou. V případě porušeného obalu u vráceného zboží bude z vrácených peněz stržena částka ve výši 30% (náklady na  pořízení nového obalu výrobku).

Při zaslání vráceného zboží dobírkou nebude tato přijata. U vrácené zásilky musí být přiložena kopie daňového dokladu vydaného dodavatelem. Před vrácením zboží nás, prosím, kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, abychom Vaši zásilku očekávali. Peníze budou vráceny poštovní poukázkou nebo na účet podle přání zákazníka. Vrácena bude kupní cena vč.poštovného, účtovány budou dle § 53 odst.10 Občanského zákoníku skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží (administrativní polatek za rozbalení zboží, kontrola zboží, znovunaskladnění, znovuzavedení zboží do systému prodeje, účetní poplatky související s vystavením opravného dokladu a zaúčtování přijatých a vydaných částek) ve výši 150 Kč vč. DPH.

Děkujeme za projevenou důvěru. Team ELKOMA

Bez názvu